” સમન્વય “

જીદંગી ની સૌથી સુન્દર ભેટ કોઇ હોય તો એ છે યાદો

“અટકળ” – અનાયાસ ઝિંઝુવાડીયા

confusion

.. 

ભાગતો-ભાગતો આજે ક્યાં જઇશ  તું ,

અંતે  અહિંયા જ ક્યારેક પાછો ન આવે   તું ,

જીવવા જે જીદંગી મથ્યો છે  તું,

ભાગતા એની પાછળ થાકી ન જતો  તું.

 ..

આંખો-આંખોમાં જે કહેવા મથ્યો છે  તું,

સમજણ પાડતા મનડાને મોડો  ન પડતો તું,

અપનાવે છે જે પ્રેમની પરીભાષા  તું,

અંતે અફસોસ ન કર્તો મનડાની આંખોએ  તું.

 ..

હસતા-હસતા  જે સપના  ઝંખે છે તું,

રડી ન પડતો ક્યારેક એને મેળવતા તું,

ઝંખનાના જે વાયરામાં  ઊડ્યો છે તું,

રોવડાવતો નહીં ક્યારેય પણ હસતા મનડાને  તું.

 ..

કહેતા-કહેતા  આજે જ્યાં અટક્યો છે  તું,

અટકતો નહીં કાલે ત્યાંજ પૂરૂં કહેતા તું,

 અટકાયેલા શબ્દે આજે ન મુંજાઈશ   તું,

 શબ્દોની અટકળમાં મુંજવણને ક્યારેક તો કાલમાં અટકાવીશ તું.

જૂન 23, 2009 Posted by | 1 | 1 ટીકા