” સમન્વય “

જીદંગી ની સૌથી સુન્દર ભેટ કોઇ હોય તો એ છે યાદો

“ક્યારેક ક્યારેક” – અનાયાસ ઝિંઝુવાડીયા

જીદંગીમાં દિલની દરેક વાત કહેવા માટે હંમેશા હોઠોની જરૂર નથી હોતી,

ક્યારેક ક્યારેક તારી આંખો પણ કામ બહુ સારી રીતે કરી જાય છે.

કારણકે હંમેશા દિલના ઘાવો ભરવા માટે મલમની જરૂર નથી હોતી,

ક્યારેક ક્યારેક તારી હોઠો પરની હંસી પણ કામ બહુ સારી રીતે કરી જાય છે.

છંતાયે જીદંગીમાં ઘાવ આપવાનો ઠેકો ખાલી કંઇ દુઃખો નથી લિધો હોતો,

ક્યારેક ક્યારેક સુઃખો પણ હસતા હસતા કામ બહુ સારી રીતે કરી જાય છે.

માર્ચ 16, 2009 Posted by | શેર-શાયરી | 2 ટિપ્પણીઓ